Latest Accepted Papers (Update Time: September 9, 2022)

CSAE65263 Mengdie Yin; Shaoming Pan; Hai Tan
Research on trajectory prediction of cricket system...

CSAE66679 Ying Jing; Hong Zheng; WenTao Zheng
Foreign Object Debris Detection Based on Gaussian Mixture...

CSAE69778 Jiao Li; Tan Sun; Guojian Xian; et al
Scientific Knowledge Graph-driven Research...

CSAE69868 Yang Chen; Tong Zhang; Guangyu Li
Complementary Random Walk: A New Perspective...

CSAE64337 Qingyu Zhu; Tong Zhang; Guochao Fan; et al
Missing Data Repairing for Bearing Vibrations using...

CSAE69071 Rui Huang; Xiaobo Yang; Haili Zhao; et al
Research on group behavior modeling of virtual...

CSAE62687 Shuang Huang; Xu Cao; Fengyun Li; et al
Research on dynamic water level recognition of cabin...

CSAE64762 Wenbin Zhang; Bin Xu
A Method of Customized Bus Route...

CSAE67977 Lijun Zhang; Guangming Pan
Research on the Secure Communication Model...

CSAE65503 Kequan Chen; Guibao Yan; Muqi Zhang; et al
Safety Helmet Detection Based on...

CSAE66557 Yong Li; Shengfu Wang
A strategy to incorporate voting approach into influential nodes...

CSAE61968 Jian Xu; Bo Liu; Yanshan Xiao
A Separating Embedding Space Based Relation Network...

CSAE64518 Le Xu; Hong An
An Accelerated First Principle Method...

CSAE62697 Peng Wang , Yaoguang Hu, Xiaonan Yang; et al
Augmented reality-based rapid digital verification...

CSAE63821 Yong Li; Lujuan Jiang; Manfu Ma; et al
A Multi-information Embedding Link Prediction Approach...

CSAE62214 Jian Sun; Yanling Li
Remote Sensing Monitoring of Afforestation and Its Interaction...

CSAE68052 Xiaoming He; Shaoying Li; Xing Peng
Research on network configuration verification...

CSAE66631 Qiannan Wu; Zhaoyang Qi
Application of Simulation Technology in Passenger...

CSAE63296 Lu Yang; Shasha Liu; Xiaoran Li; et al
Quadratic model of air quality...

CSAE69898 ZhuoLi He
Construction of cross-border food supply chain information sharing...

CSAE63296 Lu Yang; Shasha Liu; Xiaoran Li; et al
Quadratic model of air quality...

CSAE68530 Xiangying Kong; Xinran Kong
Design of Embedded Trust Root Based...

CSAE61997 Yinbing Zhao
Popularity Increment Forecast Based on Depth...

CSAE61025 Zhoubo Hong; Jun Zhou
Research on Multi-objective Scheduling Optimization...

CSAE64563 Xiao-yan Yang
Research on Integrated Automatic Card Control System...

CSAE66108 Xiao Luo; Zhifei Chen
Optimization for the numerical solution method aiming...

CSAE65077 Kun Yuan; Cunbo Zhuang; Jinshan Liu; et al
Nonlinear Kalman filter based shop floor RFID...

CSAE63444 Jing Zeng; Zifeng Hao; Xiaolan Tang; et al
Data forwarding at intersections in social vehicular...

CSAE63354 Lingmei Ai; Zhuoyu Xie; Xiaoying Zhang
CVPCG: Centrosymmetric Virtual Point Cloud...

CSAE63888 Zhanhao Shi; Cui Wang; Lin Zhao
Tomato disease identification application based on EfficientNetV2...

CSAE69621 Ting Wang; Yue Gao; Ce Li, et al
Research on On-orbit Reconfigurable Technology for Space...

CSAE67170 Yu’e Gao; Ce Li; Ting Wang, et al
Architecture Design of Software Defined Scientific...

CSAE69565 Xuyan He; Changhua Liu; Wenjie Guan
Prediction of 1000-grain Weight of Rapeseed Based on Auto...

CSAE69725 Tao Wu, Jian-sheng Guan, Jun-qing Chen, et al
Visual SLAM Based on Efficient Semantic Segmentation...

CSAE64479 Poria Pirozmand; Adam Slowik; Parisa Pirouzmand, et al
Application of Image Processing and Segmentation...

CSAE65451 Hanwen Xu; Xiaowei Guo; Chao Li, et al
Numerical Simulation of Hydrofoil Cavitation...

CSAE66833 Lili Chen; Yingqi Di; Lele Zhang
Implementation of Cloud-based Urban Rail...

CSAE64860 Shuang Liu; Jingyi Wang; Wenjing Wu
Design of smart lamp pole system based...

CSAE67722 Lingmei Ai; Xiaoying Zhang; Ximing Hu
MPSKT: Multi-head ProbSparse Self-Attention...

CSAE68773 Keqian Chen; Yunwen Zhu; Tingyan Gu, et al
Reference-based face editing with spherical harmonic...

CSAE68665 Chulin Zhou; Shiyou Chen; Fan Huang
Research on Indoor Positioning of Multi-source Information...

CSAE69488 Wenbin Deng; Meiqi Wu; Zheng Pei
An Improved TODIM Method With Z-number...

CSAE66075 Xixi Zhu; Bin Liu; Zhaoyun Ding, et al
Reducing the Risk of Completeness Loss by Subgraph Reasoning…

CSAE69469 Ying Qin; Yingyuan Xiao
LFFI-H: A Recommendation System Suitable…

CSAE62457 Yaqin Zhao; Rui Wang
Design and Impelmentation of Automatic Verification…

CSAE66870 Xiaowei Wang; Guojun Lai
Research on UAV Target recognition based on Deep Separable…

CSAE61891 Meiqi Wu; Wenbin Deng; Zheng Pei
An Improved Combined Compromise Solution Method…

CSAE63410 Huiming Li; Xinglan Liu; Zhongcheng Zhou
Stabilization of an ODE-heat cascaded system…

CSAE69399 Wentong Chen; Chunxiao Fan; Yuexin Wu, et al
Chinese Machine Reading Comprehension based on…

CSAE65271 Cheng Ma, Dengxuan Bai, Jing Qian, et al
Research on sleep EEG signals based on…

CSAE69799 Shuai Ren; Qianqian Zhang; Aoxiong Fan
Composite Information Hiding Algorithm Based on…

CSAE67233 Na HUA; Long ZHANG; Kejia ZHANG
Identity-Based Deterministic Proxy Re-Encryption…

CSAE69186 Xiaoyu Zhen; Jie Shen; Peng Li
CNN-based hardhats wearing detection…

CSAE63201 Jingyun Wu; Yashan Hu; Zheng Huang, et al
A Battery Equalization Method Based on Model…

CSAE66148 Qin Wang; Zhongcheng Zhou
Exponential stabilization of a heat-ODE…

CSAE61799 Nan Liu, Yongqi Zhu, Shenghua Li
A Polynomial Time Algorithm for a Class of Two-Sided…

CSAE67566 Jianhua Du, Lijun Wang, Jichao Liu, et al
Design and Implementation of Hainan Meteorological Information…

CSAE69001 Haili Guo
The Relative Extrema of Vertex Degree Distances…

CSAE68238 Nan Liu, Yongqi Zhu, Shenghua Li
Research Progress of One-Sided Repetitive Genome…

CSAE62677 Shuai Ren, ShengXia Liu, BinBin Wang
Research on Information Hiding Algorithm…

CSAE69031 Michael Zhang
Regional Trade Agreement Prediction by Hybrid Graph…

CSAE66109 Rui Mu, Dengxuan Bai, Jing Qian, et al
Research on Attentional EEG Based on Granger…

CSAE65727 Sucai Tian, Duoyun Qin, Ying Zhou
Genetic data generation method based on multivariate…