最新录用文章

最新录用文章 (更新时间: 2021年8月31日)

CSAE51519   Alexander A. Zuenko
The Joint Use of the Breadth-First Search Strategy and the Constraints…

CSAE52356   Yanwei Wang;Cheng Huang;Jiaheng Fan;Le Yang;Hongwei Kan;Gaoming Cao
Research on High Performance Transmission Technology of DC…

CSAE52490   Cheng Huang;Yanwei Wang;Jiaheng Fan;Le Yang;Junkai Liu;Hongwei Kan
Research on DC Network Transmission Handover Technology Based…

CSAE58052   Xiaofeng Zou;Tuo Li;Rengang Li;Linlin Yang;Xiankun Wang;Changhong Wang
Porting and FPGA Implementation of LXDE Desktop Environment…

CSAE53843   Yufeng Ma;Douya Jie;Mengru Wang;Yitong Wang;Miao Jiang
Automatic Recognition and Segmentation of Composite User Stories…

CSAE53970   Qingjun Zhang;Dong Hu;Qiang Lin
Design of High-precision Island WebGIS Based on Cesium...

CSAE57654   Zhenqi Liu;Changhua Liu;Jiaxi Chen
Method for measuring leaf area of Brassica napus using image…

CSAE58306   Lidan Shang;Dong Yin;Bin Hu
GaitPVD: Part-based View Distillation Network for Cross-View…

CSAE51324   Jian Hou;Ruihua Wang;Jiajia Wang;Zhou Yang
The system adaptability evaluation index system of military…

CSAE52071   Haichuan Lou;Zhiwei Zhang;Baihui Zh
Sales Demand Prediction Model of Gated Recurrent Unit Neural Network…

CSAE53993   Yonghua Zhu;Jieyu Huang;Ning Ge;Yunwen Zhu;Binghui Zheng;Wenjun Zhang
Text Pared into Scene Graph for Diverse Image…

CSAE56527   Mengting Li;Xiang Huang;Chenyang Jin;Yijian Pei
A TCP congestion control algorithm based on deep reinforcement…

CSAE56123   Xiangpeng Yang;Xiaobo Lu
Multi Scale Attention Network For Crowd Counting…

CSAE51100   Liang Zhu; Jiapeng Yang; Xin Song; Yu Wang; Yonggang Wei
Real-Time Entity Resolution by Forest-Based Indexing in…

CSAE52445   Zhijie Mao;Guangen Wu;Lin Zhou
A 6G oriented high-throughput satellite communication…

CSAE55419   Hongwei Kan; Guoqiang Mei; Rui Hao; Dongdong Su; Jiangwei Wang; Songqing Deng
HLS based ultra-low latency FAST protocol decoder…

CSAE52378   Xiaomin Chen;Li Huang;Wenzhi Liu;Po-Chou Shih;Jiaxin Bao
Automatic Surgery Duration Prediction Using Artificial Neural…

CSAE54226   Zhixian Zeng;Guoquan Jiang;Jianjun Cao;Yuxin Xu;Nianfeng Weng;Zibo Nie
Super Visual Semantic Embedding for Cross-Modal Image-Text…

CSAE54957   Jiongyu Guo; Can Wang; Yan Feng
Online Adversarial Knowledge Distillation for Image Synthesis…

CSAE51743   Qiang Zhang, Kun Yang, Shuqi Qin, Haibo Mei, Jun Shen
Competition-free Period Interleaved Time-Slot Allocation Strategy…

CSAE53836   Shuai Han;Huan Ding;Xiguo Ren
Design of Safety Drive Control Unit for AC Signal Without…

CSAE54160   Yingchao Yu; Xiaojun Qin; Xiaopeng Liu
HDBFuzzer—Target-oriented Hybrid Directed Binary Fuzzer…

CSAE55418   Wei Xing; Kangping Wang; Huiyan Sun; Yan Wang
A Breast Cancer Patients’ Survival Prediction Model Using…

CSAE55645   Xu Jie; Ju Ao
Detect darknet URL based on artificial neural network…

CSAE55704   Zhiyang; Jia;Zhibo Xiao; Liu Xie
Remaining Useful Life Prediction of Equipment Based on…

CSAE52976   Zihao Wang, Huawen Yang, L Chen, and Wenhai Chen
A Principal Component Analysis and Deep Back-Propagation…

CSAE54216   Junyuan Shen; Huan Ding; Xiguo Ren
Design of Safety Analog Voltage Acquisition Module…

CSAE51733   Ting Liu; Mengting Zhu; Xiang Xu; Xianqiang Zhu; Cheng Zhu
The comprehensive influence of network structure, heterogeneity…

CSAE53641   Li Liu; Dongmei Xie; Yunchang Cheng; Gongliang Li
Architecture Scheme of DevOps for Cross Network and Multiple…

CSAE52827    Juan Chen; Xinru Li; Ganbin Shen
Prespecified-Time Control of Complex Networks Coupled…

CSAE58493    Ning He; Weijia Ye; Pan Zhu; Lifei Pang
An Approach to Natural Language Intention Understanding…

CSAE51242    Kai-wei Yang;Tao Jin;Yi-fei Tong
Design of Data Acquisition Scheme of MES System for…

CSAE57802    Juan CHEN; Ganbin SHEN; Junan LU
Evaluation of authors' academic influence based…

CSAE58619    Zhao Zhang; Ming Liu; Wenquan Xu
Spatial-Temporal Multi-head Attention Networks…

CSAE59575    Xiaoguo Wang; Zeguo Wan; Yin Zhang
A DQN-based Internet Financial Fraud Transaction …

CSAE55361    Conghui Huang; Chaozhe Wang; Qi Tong
Infrared Air Combat Simulation Model for Deep…

CSAE51494    Zheyu Cui;Jianming Hu
An Intelligent Lane Changing Decision Method…

CSAE53922    Longzhen Yu; Qian Zhao; Zhixian Wang
Attention Mechanism Driven YOLOv3 on FPGA Acceleration…

CSAE51287    Xiaoguo Wang;Jiali Chen
A Dual-branch Graph Convolutional Network on…

CSAE57581    Liangru Xiang;Zhijia Yu;Jianming Hu;Yi Zhang
Vehicle Re-Identification and Tracking Based…

CSAE57857    Aiguo Wang;Shenghui Zhao;Guilin Chen
Human Activity Recognition from Accelerometer Data…

CSAE59120    Li;Ran Zhao;Xiaowei Guo
Consistent Multi-Threaded Mesh Refinement with Adaptive…

CSAE53148    Linna Wang;Linji Li;Congli Ma;Li Lu
Machine Learning-based Prediction of Postoperative…

CSAE51451    Haotian Miao; Yifei Zhang; Daling Wang; Shi Feng
Multimodal emotion recognition with Factorized Bilinear…

CSAE53343    Zhiyong Che; Bo Liu; Yunshan Xiao
A Dictionary-Based Method for Classification with…

CSAE57928    Haoxin Ma;Jianming Hu
Extreme Scenario Generation Based on Adversarial …

CSAE53260    Haoyi Niu;Jianming Hu;Zheyu Cui;Yi Zhang
DR2L: Surfacing Corner Cases to Robustify Autonomous Driving…

CSAE52916    Nan Wu, Yujun Zhou, Hao Xu and Xinjiao Wu
Chinese herbal recognition databases using human-in-the-loop…

CSAE54291    Dayou Luo, Wei Yan, Jin Li, Fengzhen Hou and Jun Wang
Research on multiscale information storage of MEG of …

CSAE55727    Xianghe Wang;Jianming Hu
An IVIS Typical Scene Generation Algorithm Based…

CSAE56856    Junchang Zhang; Siqi Lei
Object Tracking Algorithm Based On Channel-interconnection-spatial…

CSAE53576    Yihao Cheng;Guohua Yue
Application of Convolutional Neural Network Technology…

CSAE51399    Jian Hu;Yongyang Hu;Long Yu;Yun Kang;Haitao Yang;Jie Cheng
DssEC: A Deep State Sequence Based Equivalence…

CSAE53189    Huawen Yang;Zihao Wang;Liang Chen
Research Octane Number Loss Based on Particle Swarm…

CSAE51541    Kong Xiangying; Kong Xinran
Research on Real-time Virtualization Technology …

CSAE53492    Ye Tian;Xiaojun Qin;Shuitao Gan
Research on Fuzzing Technology for JavaScript …

CSAE54770    Yang Yu;Jie Lu;Chao Huang;Bo Xiao
FCOSMask: Fully Convolutional One-Stage Face Mask…

CSAE55869    SUN Xuefang;LIU Yan
Novel Risk Analysis of Emergency Food Supply…

CSAE57544    Zhaoxin Wang;Jing Wang;Kun Qian
Research on Mixed-Precision Quantization and…

CSAE56960    Wu Ziheng; Liu Yang; Li Cong
Non-equidistant grey model based on background value…

CSAE55368    Wang Lin;Yu Zhengfei;Wang Mengru;Zhu Xixi;Zhou Yun
MOOC dropout prediction based on dynamic embedding…

CSAE51406    Yonghua Zhu;Ning Ge;Jieyu Huang;Yunwen Zhu;Binghui Zheng;Wenjun Zhang
Enriching Attributes from Knowledge Graph for …

CSAE51810    Divine Njengwie Achinek; Ibrahim Shehi Shehu; Athuman Mohamed Athuman; Xianping Fu
Enhanced Single Shot Multiple Detection for Real-Time…

CSAE54301    Yao Hu;Guohua Geng;Kang Li;Wei Zhou;Xingxing Hao;Xin Cao
Unsupervised Segmentation for Terracotta Warrior with…

CSAE53132    Andrey B. Borzov;Konstantin P. Likhoedenko;Grigory M. Seregin;Victor B. Suchkov
Investigation of noise immunity of ultrawideband pulse…

CSAE54150    YI QIN;YUE ZHANG;ZEXIN LIU;XUEYU ZHU;PENG WANG
Evaluation of Failure Probability via Adaptive Surrogate…

CSAE57372    Haokun Shi; Pengfei Yu; Haiyan Li
The finger flexion related feature extraction method...

CSAE58980    Dongying Bai; Dongli Tang; Hailin Tian; Zhaozhan Li
An Improved Hyperspectral Image Anomaly Detection Algorithm…

CSAE54763    Zhifang Wu; Erhu Liu; Jiuqiang Han; Hongqiang Lyu
A human-robot interactive mahjong playing system…

CSAE52879    Yunbin Zhou; Lijun Mao; Wei Zhang; Kaiming Yan; Xiaoming Ma; Mingrui Li
The control system design for 600kV high voltage platform…

CSAE52939    Ning Lv; Wenyi Zhang; Jihui Ma
A Product-form C-logit Stochastic Traffic Assignment…

CSAE53686    Qianshun Tao;Wei Li
Improvement Hydraulic Ram Pump Water Resources Management Analysis…

CSAE54533    Rong-Long Wang; Shangce Gao
A Co-Evolutionary Hybrid ACO for Solving Traveling…

CSAE52042    Li Yuan; Shuzhen Tong; Xiaobo Lu
Smoky Vehicle Detection Based on Improved Vision…

CSAE52399    Shuaishuai Zhang; Xiaobo Lu; SongLin Du
A Two-step Model for Multi-object Tracking

CSAE52595    Kang Xue; Weijia Ye; Ning He; Lifei Pang
A method for decision making of barrier-free service resources…

CSAE55697    Yanqi Chen; Shuzhen Tong; Xiaobo Lu; Yun Wei
A Semi-supervised Railway Foreign Object Detection Method…

CSAE53692    Fuxin Jiang;Gang Xie;Shouyang Wang
Forecasting port container throughput with deep learning…

CSAE54217    Haotian Ge;YiChao Cao;Xiaobo Lu
Effective indoor fire detection with Channel Shuffle…

CSAE54127    Hefei Tan;Rong Zone;Hongbo Yang;Tao Guo;Pengfei Yu
Design and Implementation of a Remote Diagnosis System for…

CSAE51690    Zihao Meng; Yibo Fan; Xiaoyang Zeng
An Efficient Projection Method for Optimizing Pixel Distribution…

CSAE51870    Tao Wu
Two Methods to Describe New Shift Registers

CSAE58244    Jinmei Shi;Jie Chen;Dawei Yun;Peng Ye
Research and Analysis on performance improvement of…

CSAE55891    Bo Liu; Zheng Li
Health evaluation system of national higher education...

CSAE59121    Xiaoyi Wang; Yaguang Li; Jie Liu
Conversation Recommender System based on Knowledge Graph…

CSAE56198    Kuncheng Li; Chunmei Fan
Research and Application on Text Classification Model…

CSAE58473    Yuhao Ma; Jie Liu
Implicit Discourse Relation Classification on Deep Semantic Graph…

CSAE51790    Zhenpeng, An; Di, Zhang; Yunjie, Liang
Research on Data Governance Framework for Fire…

CSAE57185    Jincheng Wang; Jie Liu
Research on TextCNN-based Evaluation of Rationality of…

CSAE58693    FengXin Zhang; KeShuang Tang; HuiXin Zhang
Architecture Design and Key Technology Research of Urban…

CSAE59838    Yan Yu; HaoLin Sun; Jie Liu
A Review and Outlook for Relation Extraction

CSAE59308    Xinfeng Peng; Shuzhen Tong; Xiaobo Lu; Yun Wei
An improved Faster R-CNN for railway fastener area…

CSAE51234    Shicheng Xu; Sihan Liu; Guangyu He
A Method of Federated Learning Based on...

CSAE53230    Siyan Pan;Suzhi Cao;Lei Yan;Houpeng Wang
A Predictive VM Resource Dynamic Scaling Strategy in ...

CSAE53298    Xiujun Zhu; Yujie Bai; Yijian Pei
Improved pedestrian detection algorithm of YOLOV4 network...

CSAE53956    Mengdie Shi; Jianrui Ding; Shili Zhao; Zicheng Huang
Automatic Thyroid Ultrasound Image Detection and Classification...

CSAE54755    Hongbo Jiang; Genyuan Zhang
RSM virtual point light sampling algorithm based on buffer...

CSAE58590    Hongbo Wang; Genyuan Zhang
Fast Illumination Shading Method for Immediate Radiance...

CSAE58923    Xiutai Lu;Wensheng Guo;Xia Yang;Yang Gao;Fengbo Zhang;Jun Wan
Towards Formal Verification of Dynamic Memory Allocator Properties using...