最新录用文章

最新录用文章 (更新时间: 2020年7月2号)

CSAE48526    Bing Kuang; Maomao Sun; Fengran Chen
Quadratic planning method for eliminating…

CSAE42602    Shuai Ren; Jie Xu; Qianqian Zhang; Lei Shi; Xuemei Lei; Zhuoyi Dan
Information Hiding Algorithm Based on…

CSAE49281    Yuan Rong; Qingzhao Li; Zheng Pei
A novel q-rung orthopair fuzzy multi-attribute group…

CSAE42852    Qingzhao Li; Yuan Rong; Zheng Pei
A new multiple attribute group decision-making approach…

CSAE46527    Baohong Li; Hongping Zhao; Jiacheng Li
Lattice-based concurrent signatures in…

CSAE48147    Guoxuan Li
Improving Biomedical Ontology Matching Using…

CSAE41395    Wanjun Chen; Guangfeng Lin; Yajun Chen
A Feature Discriminability Focusing Model…

CSAE42946    Tingsheng Shen; Mingxin Nie
Pavement Damage Detection Based on Cascade…

CSAE44966    Bin Li; Wanying Dong; Qinglei Zhou
Trie Tree Probabilistic Password Cracking Method…

CSAE44518    Wang Jiang; Jianbin Zheng; Liping Huang
Gait Phase Detection of Exoskeleton Robot…

CSAE43163    Jianhua Liu; Taotao Gao; Yunxia Du
Research on Equilibrium Control Method…

CSAE43042    Donglin Gao; Yijian Pei; Yunkai Liu; Jiude Zhu
Distributed Predefined-time Consensus Tracking…

CSAE49625    Jian Hu; Yongyang Hu; Guanwu Wang; Guilin Chen; Haitao Yang; Yun Kang; Kang Wang
Multi-thread simulation-based equivalence checking…

CSAE46265    Shuhuan Wei; Yanqiao Chen; Junbao Geng
Bayesian network parameter learning method…

CSAE48029    Ping Li; Zengzhen Shao; Shuxia Dong; Yuling Shao
Research on efficient evacuation during earthquake…

CSAE43042    Donglin Gao; Yijian Pei; Yunkai Liu; Jiude Zhu
Distributed Predefined-time Consensus Tracking Protocol…

CSAE41877    Ning Guo; Luhong Diao; Yiyi Xing
Projective moment Invariants

CSAE44859    Xiaoyong Zhao; Ningning Wang
An Interpretable machine learning approach for…

CSAE46043    Dudu Guo; Jizhao Wang; Yang An; Yiwen Zhang; Danyang Liu
Research on Pre-processing Method of Travel Data…

CSAE44741    Mengyuan Li; Nan Xiao; Litian Xiao
Highly Reliable Autonomous Redundancy for Automatic Control…

CSAE42473    Alexander A. Zuenko
Representation and Processing of Qualitative Constraints…

CSAE46880    Hao Wang; Shuguang Zhang; Jian Ou; Qing Zhang
Delay characteristic measurement of Mobile network…

CSAE41799    Xi Pei; Wenju Zhou; Haikuan Wang
Sole Arch Width Extraction Using Greedy Algorithm

CSAE45469    Xia Yun; Weijin Zhuang
Parallel Computing Framework Based on MapReduce…

CSAE42689    Qing Ai; Yude Kang; Wenyu Zhang; Ji Zhao
A Novel Structural Multiple Birth Support Vector Machine…

CSAE43298    Lihua Lei; Naijin Liu; Ju Zhou
Nonlinear Function Optimization Based on Adaptive…

CSAE43249    Dong Cao; Yujie Huang; Hui Li; Xu Zhao; Yunbin Fu
Text Sentiment Classification based on LSTM-TCN Hybrid Model…

CSAE41053    Qi Qian; Haifeng Yan; Zhenghui Wang
Application Prospect of Artificial Intelligence Technology…

CSAE44106    Ju Wu; Huan Shi; Qinxue Wang
Contrabands Detection in X-ray Screening Images…

CSAE47967    Qi Chen; Liang Liu; Xuesong Yan; Dongyan Zhao; Yidong Yuan; Hongmei Wu; Rui Tian
Countermeasures against Information Leakage Induced…

CSAE46662    Yingyu Hou; Jian Zhu; Zhichao Fu
Computer aided physical test technology

CSAE49173    Junyu Chen; Haiwei Li; Tieqiao Chen; Bingliang Hu; Geng Zhang; Shuang Wang; Song Liu
A denoising method of remote sensing images…

CSAE48874    Research on Strong Tracking UKF Algorithm of Integrated…
Cheng-lin Cai; Shuai Li

CSAE41621    Shuangyun Sun; Zhanquan Wang; Dong Ye
Broad Learning System based on Nonlinear transformation…

CSAE41616    Jian Shen; Yang Dai; Xiaofeng Dong
Research on Grid Edge Agent Based on Enhanced Analysis of…

CSAE49812    Shengnan Hu; Jianbin Zheng
Gait Phase Detection of Exoskeleton Robot…

CSAE43970    Chongqing Lin; Daowen Qiu; Weilin Deng
Library readers flow control based on the supervisory…

CSAE49195    Yu Yang; Xiao Li
Design and Implementation of Sliding Window with Circular…

CSAE41165    Xinghui Wu; Yuping Zhou; Zaifeng Shi; Haihua Xing
The application of three machine learning algorithms…

CSAE48372    Shasha Tao; Yi-Xuan Fan; Runfeng Zhang
A Hybrid Forecasting Model for Stock Price…

CSAE47316    Rui Man; Guomin Zhou; Jingchao Fan
Research on Scientific Data Management in......

CSAE41415    Zhenpeng An; Shufeng Yang; Zening Chen; Yuan Liu
Evolution of IPIN Conference Paper from......

CSAE47925    Haitao Gao; Hongyao Guan; Yong Li
Dynamic Simulation of Modular Robot Joint with......

CSAE48149    Shuai Chen; Jiameng Yang; Huang Xuqian; Fu Minhui
The Impact of the Equator Principle on the Carbon Financial Markets-A Case Study based on......

CSAE45395    Lihao Zheng; Genyuan Zhang; Yaping Cai
Blind Image Assessment Based on......

CSAE46365    Yu Zhang; Binglong Li; Yifeng Sun
Android encryption database forensic analysis based on......

CSAE41181    Jinjin Zhu; Yaping Cai
Similarity Measurement Based on......

CSAE49281    Yuan Rong; Qingzhao Li; Zheng Pei
A novel q-rung orthopair fuzzy multi-attribute group decision-making approach based on......

CSAE42852    Qingzhao Li; Yuan Rong; Zheng Pei
A new multiple attribute group decision-making approach to the selection of hotels for ......

CSAE47401    Bin Wang; Cheng Chen
A Coverage Hole Identification Scheme for Wireless Sensor Networks Based on......

CSAE42966    Guotian Wang; Xu Liu
Research on University Security Big Data and......

CSAE46527    Baohong Li; Hongping Zhao; Jiacheng Li
Lattice-based concurrent signatures in......

CSAE49621    Zesen Cheng; Tianyu Zeng; Sijuan Huang; Xin Yang
Attention V-Net: A Residual U-Net with Attention Gate Block for Lung Organ at......

CSAE45246    Yahui Zhu
Multiple-attribute decision-making of q-rung orthopair fuzzy sets based on......

CSAE49763    Yina Yang; Weidong Gao; Zhenwei Zhao
Research on Gait Cycle Recognition with......

CSAE49779    Jian Zhu; Yingyu Hou; Ziqiang Liu
Simulation of A Slender Fish Swimming Based on......

CSAE41407    Chao Yi; Shunxiang Wu; Bin Xi; Daodong Ming; Yisong Zhang; Zhenwen Zhou
Terrorist video detection system based on.....

CSAE45993    Shan Jiang; Yun Sun; Daosen Yan
Identification of Insulator in UAV-taken Image Based on......

CSAE43592    Guanqiang Hu; Yushan Zhang
Runtime Analysis of Stochastic......

CSAE48147    Guoxuan Li
Improving Biomedical Ontology Matching Using......

CSAE48526    Bing Kuang; Maomao Sun; Fengran Chen
Quadratic planning method for eliminating driving collision and......

CSAE42946    Tingsheng Shen; Mingxin Nie
Pavement Damage Detection Based on......

CSAE47992    Yanyu Chen; Xuechen Li; Wei Sun
Research on Stock Selection Strategy Based on......

CSAE42602    Shuai Ren; Jie Xu; Qianqian Zhang; Lei Shi; Xuemei Lei; Zhuoyi Dan
Information Hiding Algorithm Based on Spherical Segmentation of......

CSAE41205    Zibo Zhou; Jie Li; Yan Wang; Jing Qiu; Xuecong Zhang; Can Zu; Meijia Guo
Free Growth and Diffusion of Water Hyacinth Based on Logistic-CA and......

CSAE42292    Xingjian Tu; Xuemin Zi
On-line Change Detection with......

CSAE44225    Yang Liu; Yang Liu; Wei Zhong
Research on Color Normalization of Traffic Sign Image ……

CSAE41036    Huifeng Bai; Chao Huo; Ganghong Zhang; Jinhong He; Jian Gao; Zhibin Yin
Research and Implementation on Intelligent……

CSAE46120    Ye Zhang; Yichao Fan; Yilin Guo
A Geomagnetic Positioning Model ……

CSAE45420    Jinming Song; Xiuwen Liu; Peng Gao
3D Visualization of Chart Scenery Based on……

CSAE45640    Weijin Zhuang; Longda Huang
Short-term Power Load Forecasting Based on……

CSAE42223    Ganghong Zhang; Chao Huo; Jinhong He; Jian Gao; Zhibin Yin; Anqin Luo
A Strategy and Architechture Based on Big Data for……

CSAE44242    Meng Zhao; Zhuxi Chen
Performance evaluation of Full Turnover-Based Policy in……

CSAE45027    Zhiqiang Xu; Jialiang Peng; Yi Wu
A Random Binarization Scheme for ……

CSAE43641    Hongjian Han; Jiming Zheng
An Improvement of Line Segment Detection Algorithm based on ……

CSAE45003    Naipeng Bu; Zihan Yin; Ng, Jay Barry; Haiyan Kong
Research on the Influence of Big Data Knowledge Transfer on ……

CSAE46332    Li Li; Zhuxi Chen; Tingyu Zhang
Hybrid-Grouping-matching heuristic for the Storage Assignment in……

CSAE45099    Junyao Li; Yalong Yan; Weina Guo; Yangsongyi Su
Determination Method of EffectiveRank Degree and Matrix Dimension in……

CSAE48284    Yufeng Chen; Bo Li
A Household design method based on……

CSAE49481    Jie Zhong; Xiangning Chen
Research on DDoS attacks in……

CSAE47141    Xiu Jin; Xianzhi Zhu
Classifying a limited number of the bamboo species by……

CSAE47055    Yingkun Zheng; Xufeng Hua; Yu Zhang; Yunchen Tian; Manjiang Wang
Study on Growth Modeling for Pearl Gentian Grouper based on……

CSAE48879    Ping Xu; Wei-lai Zhong; Na Li; Jing-yi Dai
Research on Terminal Optimizing Distribution Route of Fresh Food E-commerce Cold Chain Logistics based on……

CSAE49998    Jingyi Wang; Zhao Liu
Text Detection of Clinical Medical Documents based on……

CSAE49689    Fanzhi Kong; Genyuan Zhang
High fidelity virtual representation of object surface ……

CSAE49382    Xuyan Wang; Haoliang Zhang; Man Chen; Xinhua Zhu; Liang Zhang; Hao Wu
Design and implementation of three level coordinated control system ……

CSAE46274    Liping Ma; Xun Zhu; Qian Feng
Personalized Test Paper Composition ……

CSAE44628    Zhiqiang Wang; Gefei Li; Yaping Chi
Multi-classification of Android Applications ……

CSAE44944   Chunhui Deng; Peifu Zhou; Huifang Deng
Evaluation Method Study of Blog’s Subject Influence ……

CSAE44431   Xiaohua Li; Weijin Zhuang
A Deep-Reinforcement Learning Approach for ……

CSAE48420   Chunhui Deng; Panpan Fan; Huifang Deng
Super User Influence Detection Algorithm in ……

CSAE49397    Dunlang Luo; Jiajun Jiang; Jia Guo
Conditional Generation of Adversarial Networks based ……

CSAE45599    Zheng Yang; Hang Lei; Weizhong Qian; Zehui Yan; Weiru Zeng
A Resolution for Scalability Problem of Record Datatype based ……

CSAE46886   Xinyu Du
Non-classical Receptive Field Models with Inhibitory Subunits for ……

CSAE48485    Yucheng Song; Jinwen Tian
Two-Stage Plane Detection with NMS Filtering in ……

CSAE47154    Jingting Wang; Bao Liu
Design of ETL Tool for Structured Data Based on ……

CSAE45286    Kaiyuan Chen; Lize Gu; Jiaxuan Sun
A DoS attack detection method based on ……